Drukuj

Przewodniczący: Pani Agata Komuda

Zastępca:Pani  Monika Ziętek
Skarbnik: Pani Gabriela Jarosz
Sekretarz: Pani Paulina Skowroda

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Pani Pawłowska Joanna
Pan Wanatowski Janusz 
Pani Jarosz Gabriela
Pani Pokora Patrycja
Pani Iwaniszewska Monika
Pani Monika Stecyk
Pani Kolasa Ewelina
Pan Pawłowski   Tomasz
Pani Kowal Anna
Pani Górzyńska Anna
Pan Kobylarz Piotr
Pani Dziak Weronika
Pani Tomkiewicz Agnieszka
Pani Szybilska Magdalena
Pani Szulc Elwira
Pani Aleksandrowicz Maja


 

 

 

 

  • CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

I Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
II Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
III Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania szkoły,
3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływy na działalność szkoły, wśród nich zaś:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażenia i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
4) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców

  • ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "klasową Radę Rodziców" składająca się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.
4. Zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie zarząd, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie sprawozdawczo-wyborcze szkolnej Rady Rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady.
6. Zarząd szkolnej Rady Rodziców składa się z 6 osób, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków. 7. Zarząd dokonuje swego ukonstytuowania na swoim pierwszym posiedzeniu.
8. Zarząd Rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród członków zarządu, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców.
9. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.
10. Członkowie klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rady zostają zastąpieni przez członków klasowych Rad Rodziców z klas nowo zorganizowanych.