Strona główna LET'S GO
Lets GO
Projekt LET'S GO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elwira Sarnowska   
piątek, 01 września 2017 00:00

 

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole trwa realizacja projektu partnerskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „ART-KOM” z Gminą Elbląg
pn. „LET`S GO-program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. W ramach projektu w 4 szkołach
(SP w Gronowie Górnym, SP Pilonie, SP w Węzinie i SP w Nowakowie) prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, przyrody i matematyki. Uczniowie, którzy mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości uczęszczają na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z dodatkowych zajęć, w w czasie których nabywają treści wykraczające poza podstawę programową, przygotowując się tym samym do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele w czasie zajęć wykorzystują wyłącznie aktywizujące metody nauczania: pracę metodą projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, uczenie się przez doświadczenie i eksperyment. Dzięki temu uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, badań, tworzenia i wdrażania samodzielnych projektów. Służą im do tego zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu na kwotę  50 tyś zł.


Wsparcie otrzymuje również 28 nauczycieli, którzy od października uczestniczą w szkoleniu dotyczącym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności. Szkolenie przyjęło formę warsztatów z wykorzystaniem aktywizujących metod z zakresu budowania zespołu, doskonalenia umiejętności pracy w grupie, umiejętności komunikacji, wykorzystania metod aktywizujących, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywności.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkół prowadzonych przez Gminę Elbląg w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (inicjatywności, kreatywności, pracy zespołowej), wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.

 

Projekt „LET`S GO - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Działanie 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbląg. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna wartość projektu: 427 882,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 406 186, 50 zł.

 

Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne "ART - KOM" oraz Gmina Elbląg realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "LET' S GO"  - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i i umiejętności niezbędnych ma rynku pracy.

 

Regulamin rekrutacji do projektu

Informacje o projekcie

 

W ramach projektu w naszej szkole realizowane są następujące zajęcia:

- język angielski - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- język angielski - zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności

- matematyka - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- matematyka - zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności

- przyroda - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

- przyroda - zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności

- warsztaty dla rodziców

 

 

Koło matematyczne dla klasy VI i VII SP

 

Na zajęcia dla uczniów zdolnych uczęszcza grupa uczniów zainteresowanych matematyką, zagadkami, logicznym myśleniem, eksperymentowaniem.

Na zajęciach rozwiązujemy zadania wykraczające poza program danej klasy.

Bawimy się w szyfrowanie wiadomości, budujemy figury przestrzenne z użyciem pomocy naukowych, wychodzimy w teren wykonując doświadczenia i eksperymenty.

Przygotowujemy się do konkursów matematycznych i bierzemy w nich udział: konkurs Kangur matematyczny, Z matematyką przez świat, Gminny Konkurs Matematyczny. W ramach ćwiczeń logicznego myślenia gramy na zajęciach w szachy.

 

tn_IMG_3412.JPG tn_IMG_3413.JPG tn_IMG_3414.JPG tn_IMG_3415.JPG

Lekcja pokazowa z matematyki

 

 

tn_P1080399.JPG tn_P1080400.JPG tn_P1080401.JPG tn_P1080402.JPG tn_P1080404.JPG tn_P1080405.JPG tn_P1080406.JPG tn_P1080407.JPG tn_P1080408.JPG tn_P1080409.JPG tn_P1080410.JPG

 

 


Klasy VI i VII SP rywalizują w budowie największej figury przestrzennej, korzystaja z zakupionych pomocy naukowych

 

tn_IMG_3025.JPG tn_IMG_3026.JPG tn_IMG_3027.JPG

 

Zespół wyrównawczy z matematyki klasa VII SP

 

Na zajęcia uczęszczają uczniowie z dużymi brakami i zaległościami w wiadomościach matematycznych.

Na zajęciach powtarzamy i utrwalamy bieżący materiał do prac klasowych i sprawdzianów. Dodatkowo powtarzamy materiał z klas młodszych żeby wyrównać szanse.

Ćwiczymy działania matematyczne, rozwiązujemy zadania o róznych stopniu trudności.

 

tn_IMG_2766.JPG tn_IMG_2769.JPG tn_IMG_2770.JPG tn_IMG_31671.JPG tn_IMG_3176.JPG tn_IMG_3185.JPG

 

tn_IMG_2784.JPG tn_IMG_2785.JPG tn_IMG_2786.JPG

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla klas III-VISP ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce. Utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. 

 

Zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności z zakresu języka angielskiego. 

 

Skierowane do uczniów klas IV-VI SP, którzy wykazują zainteresowanie tym językiem. Zajęcia maja na celu poszerzenie wiadomości przyswajanych w trakcie zajść lekcyjnych. 

 

Co robimy podczas zajęć:

•poszerzamy i utrwalamy wcześniej poznane słownictwo;

•tworzymy projekty o różnorodnej tematyce, które wzbogacają i uatrakcyjniają zajęcia;

•niemal na każdych zajęciach korzystamy z tablicy interaktywnej;

•oglądamy filmy i różne prezentacje w języku angielskim;

•śpiewamy piosenki po angielsku;

•gry i zabawy językowe to ważny element naszych zajęć.

 

 

tn_P1080073.JPG tn_P1080074.JPG

Zajęcia rozbijające umiejętności – PRZYRODA

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zdolnych, szczególnie zainteresowanych przyrodą. Treści realizowane na zajęciach są różnorodne, mają poszerzać wiadomości, które uczniowie już posiadają, a także dają możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania. Głównym celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z przyrody oraz pogłębienie zainteresowań przyrodniczych.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - PRZYRODA

Zajęcia przeznaczone dla uczniów mających problemy w nauce, którzy wymagają dodatkowej pomocy i wsparcia ze strony nauczyciela. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w zdobyciu podstawowej wiedzy i umiejętności przyrodniczych, pozwalającym sprostać stawianym im wymaganiom.

Na zajęciach przyrodniczych w ramach programu LET’S GO uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych: tablicy multimedialnej, mikroskopów, lup, modeli gipsowych, tablic. Przeprowadzają eksperymenty i uczestniczą w zajęciach terenowych.

 

 Zespół wyrównawczy z matematyki klasa IV i V

 

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowanie matematyką w klasach IV i V sprawiają, że każdy znajdzie dla siebie cos ciekawego i potrzebnego. Na zajęciach pracujemy samodzielnie, w parach i w grupie. Można również wcielić się w role nauczyciela. Wszyscy dobrze się bawimy zagłębiając w świat licz i figur.

 

 

tn_20171128_135103.jpg tn_20171128_135152.jpg tn_20171128_135227.jpg tn_20171128_135553.jpg tn_20171128_135614.jpg tn_20180529_122846.jpg

 

 

30 listopada 2017 roku odbyły się warsztaty dla rodziców na temat "Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci"

 

 

tn_IMG_20171130_161918.jpg tn_IMG_20171130_162022.jpg tn_IMG_20171130_162034.jpg tn_IMG_20171130_162046.jpg

 


Statystyka odwiedzin

Losowa fotka

tn_P1100579.JPG

Kalendarz

Pogoda

Powered by Rounded Corners Joomla Themes .::Hary 2010