Strona główna Pedagog
Pedagog PDF Drukuj Email

Pedagog szkolny:

Pani Sylwia Browalska - klasy I - III Szkoły Podstawowej

Pani Beata Murawiec - klasy IV - VI SP i klasy I-III Gimnazjum

 

KRYTERIA OGÓLNE KORZYSTANIA Z POMOCY TERAPEUTYCZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ELBLĄGU

 1. Analiza wyników badań pedagogicznych, psychologicznych i logopedycznych przeprowadzonych w PP P Nr 2 w Elblągu (wywiad przeprowadzony z rodzicami na temat rozwoju dziecka i trudności dydaktycznych, przeprowadzany przez osobę, która będzie prowadziła terapię).

 2. Zobowiązanie rodziców dotyczące podjęcia współpracy z pedagogiem/logopedą/terapeutą (druk).

 3. Ustalenie zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci najmłodszych oraz dzieci z głębokimi deficytami, trudnościami szkolnymi w zakresie czytania i pisania.

 4. Przeprowadzenie wstępnego badania pedagogicznego pod kątem terapii.

 5. Przeprowadzenie kontrolnego badania pedagogicznego pod kątem dokonania analizy porównawczej (ewaluacja), co najmniej po roku systematycznej pracy z dzieckiem.


KRYTERIA KORZYSTANIA Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Prowadzenie badań pedagogicznych:

 1. Badania pedagogiczne prowadzone są z dziećmi i młodzieżą przebywającą w placówkach w rejonie działania PP-P Nr 2 w Elblągu, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli wniosek o przeprowadzenie takiego badania.
 2. Badania pedagogiczne prowadzone są na terenie poradni lub(i) placówki do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie terapii pedagogicznej:

Uczestnikami terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej mogą być dzieci i młodzież:

 • z placówek będących w rejonie działania PP-P Nr 2 w Elblągu
 • która posiada aktualne badana przeprowadzone w PP-P Nr 2 w Elblągu

Rodzaje terapii pedagogicznej prowadzone przez PP-P Nr 2:

 • terapia indywidalna
 • terapia grupowa metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona

Przyjęcia na terapię indywidualną odbywają się zgodnie z kolejnością zgłoszeń rodziców i decyzją pedagoga jak również specyfiką i złożonością problemu danego dziecka uwzględniająca między innymi poniższe warunki:

 1. rozwój intelektualny (Iloraz Inteligencji od 85 i powyżej)

 2. występują głębokie deficyty (zaburzenia) w rozwoju funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego

 3. występuje zaburzenie koncentracji uwagi oraz pamięci

 4. lateralizacja skrzyżowana lub nieustalona

 5. bardzo słaba technika (literowanie, sylabizowanie) i tempo czytania

 6. liczne błędy w pisaniu

 7. dziecko nie zakończyło terapii pedagogicznej w poprzednim roku szkolnym

 8. w szkole/placówce do której uczęszcza dziecko nie ma zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/wyrównawczych

Przyjęcia na terapię grupową odbywają się zgodnie z kolejnością zgłoszeń rodziców i decyzją pedagoga jak również specyfiką i złożonością problemu danego dziecka uwzględniając miedzy innymi analizę wyników badań pod kątem deficytów parcjalnych:

 • ogólnej sprawności ruchowej
 • grafomotoryki
 • percepcji wzrokowej i słuchowej
 • stronności ciała
 • dojrzałości społecznej (nieśmiałości, braku wiary we własne możliwości)
 • koncentracji uwagi wykluczeniem nadpobudliwości psychoruchowej

KRYTERIA KORZYSTANIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Prowadzenie badań logopedycznych:

 • Przesiewowe badania logopedyczne prowadzone są w placówkach będących w rejonie oddziaływania PP P Nr 2 w Elblągu ze wszystkimi dziećmi, których rodzice (prawni opiekunowie) wyrazili zgodę (na piśmie) na takie badania.
 • Badania logopedyczne prowadzone są na terenie poradni lub(i) placówki do której uczęszcza dziecko.

Prowadzenie terapii logopedycznej:

Uczestnikami terapii pedagogicznej indywidualnej i grupowej mogą być dzieci i młodzież:

 • z placówek będących w rejonie działania PP P Nr 2 w Elblągu
 • która posiada aktualne badana przeprowadzone w PP P Nr 2 w Elblągu

Przyjęcia na terapię odbywają się zgodnie z kolejnością zgłoszeń rodziców i decyzją logopedy jak również specyfiką i złożonością problemu danego dziecka.

Rodzaje terapii pedagogicznej prowadzone przez PP P Nr 2:

terapia indywidualna krótkoterminowa - do10 spotkań prowadzonych co tydzień lub dwa, przekazywanie rodzicom wskazówek do kontynuowania pracy w domu

terapia indywidualna długoterminowa - co najmniej 2 spotkania w miesiącu przez cały rok szkolny ( w przypadku dzieci o złożonych problemach i zaburzeniach towarzyszących nieprawidłowościom w mówieniu)

logoterapia grupowa - cykl 10 spotkań 1 raz w tygodniu na terenie poradni lub wybranej placówki - kolejność placówek wyznaczana jest według zgłoszeń

grupowa terapia dzieci i młodzieży jąkającej się połączona z socjoterapią- 1 raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

KRYTERIA KORZYSTANIA Z PSYCHOTERAPII

Kryteria naboru na zajęcia psychoterapeutyczne:

Uczestnikami psychoterapii mogą być:

 • dzieci i młodzież ze szkół z rejonu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu, za zgodą rodziców
 • ich rodzice
 • nauczyciele
 • osoby zgłaszane przez dyrektora placówki

Przyjęcie odbywać się będą zgodnie z kolejnością zgłoszeń (lista w sekretariacie), specyfiką problemu i decyzją psychoterapeuty. Nabór odbywa się na początku roku szkolnego.

Rodzaj proponowanej pomocy psychoterapeutycznej:

 • terapia krótkoterminowa: 10-12 spotkań co tydzień lub co 2 tygodnie
 • terapia długoterminowa: 1-2 spotkania w miesiącu (kontrakt na rok szkolny)
 • terapia rodzinna lub małżeńska: co 2, 3 tygodnie
 • terapia indywidualna
 • terapia grupowa

 

19 listopada 2010 klasa III gimnazjum była na drzwiach otwartych w Medycznym Studium Zawodowym w Elblagu. 

Statystyka odwiedzin

Losowa fotka

tn_IMG_1155.JPG

Kalendarz

Pogoda

Powered by Rounded Corners Joomla Themes .::Hary 2010